Archiwizacja

Po zakończeniu postępowania w EPU akta sprawy będą także elektronicznie archiwizowane. Tryb i zasady cyfrowej archiwizacji dokumentów regulują: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych; rozporządzenie MSWiA z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi; rozporządzenie MSWiA z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.