Dostęp do akt sprawy

Podczas całego postępowania prowadzonego w EPU strony mają pełną dostępność do akt prowadzonych w ich sprawie. Dostęp ten realizowany jest poprzez system informatyczny i umożliwia również wydruk przeglądanych dokumentów. Powód - dla uzyskania wglądu do dokumentów jego dotyczących - posługuje się podpisem elektronicznym wydanym na potrzeby postępowania w e-sądzie, natomiast pozwany otrzymuje specjalny identyfikator, przesłany mu wraz z odpisem pozwu i nakazem zapłaty.

Interesująco wygląda problem uzyskiwania odpisów z akt sprawy. Dotychczas wydanie odpisu papierowego odbywało się na papierowy wniosek i używaniu przy tym stosownych pieczęci oraz odręcznego stwierdzania zgodności dokumentu z oryginałem. Procedura ta jest kłopotliwa i długotrwała z uwagi na konieczność osobistej obecności oraz prowadzenie korespondencji i potwierdzania doreczeń pocztowych. W dodatku cała ta mitręga nie gwarantowała w ostatnich latach wystarczającego poziomu bezpieczeństwa. Okazało się, że pieczęcie i podpisy są dosyć łatwe do podrobienia; używając powszechnie dostępnych urządzeń skanujących można uzyskać jakość kopii porównywalną z oryginałem!

W EPU każdy dokument w aktach sprawy opatrzony jest kodem pozwalającym na sprawdzenie jego autentyczności i porównanie z posiadanym odpisem (wydrukiem). Dokument taki nie wymaga podpisu i pieczęci. Jeśli rozwiązanie to sprawdzi się w EPU - co jest niemal pewne, będzie stosowane również w innych urzędowych postępowaniach.

admin