Złożenie pozwu

Procedura zaczyna się od wypełnienia elektronicznego formularza pozwu. Formularz zawiera dane identyfikacyjne stron sporu - w tym numer PESEL dla osoby fizycznej lub NIP i numer w KRS lub w innym właściwym rejestrze/ewidencji dla firm, określenie żądania pozwu oraz ewentualne dodatkowe wnioski.

Pozew musi zawierać przytoczenie dowodów na poparcie zawartych w jego uzasadnieniu okoliczności. Do pozwu nie załącza się dowodów (np. rachunków czy faktur) - wystarczy je opisać, ani odpisu pełnomocnictwa procesowego, jeśli jest ono przewidziane. Tu przechodzimy do kwestii reprezentacji i podpisania pozwu.

admin