Wszczęcie egzekucji na podstawie nakazu

Wniosek egzekucyjny może być złożony do wybranego komornika także za pośrednictwem EPU. W takim wypadku system dołączy do wniosku dane identyfikacyjne właściwego komornika sądowego wraz z przypisanym mu wcześniej dostępem w celu weryfikacji treści i formy tytułu wykonawczego.

Wierzyciel, który nie jest zobligowany do wykorzystania powyższego trybu, może złożyć wniosek o uzyskanie tytułu wykonawczego w postaci tradycyjnej, na podstawie opisów z akt sprawy. Wówczas do wniosku będzie załączony jedynie wydruk weryfikacyjny tytułu wykonawczego. Wszczynając egzekucję na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego, komornik zobowiązany jest do zweryfikowania treści przesłanego mu odpisu z elektronicznym tytułem wykonawczym, znajdującym się w systemie informatycznym, oraz odnotowania w tym systemie faktu prowadzenia egzekucji na podstawie tego tytułu.

admin