Prawa autorskie i pokrewne

Za twórcę uważa się osobę, której nazwisko jest uwidocznione na egzemplarzach dzieła bądź też w jakikolwiek inny sposób zostało przedstawione do publicznej wiadomości. Ujawnienie autorstwa dzieła przysługuje sprawcy z tytułu posiadania poprzez niego praw osobistych. To, w jaki sposób autor oznaczy swój utwór zależy jedynie i jedynie od niego, może jego udostępnić pod pseudonimem bądź anonimowo. Do chwili nie ujawnienia swego autorstwa, twórcy zastępuje wytwórca bądź wydawca. Poza tym zaś podmiotem prawa pozostaje działający anonimowo twórca dzieła, a wytwórca bądź wydawca działający w jego imieniu nie nabywa jego praw a zastępuje jego w wykonywaniu jego praw.

Prawa osobiste, które łączą autora z jego dziełem są nieograniczone czasem.

O współautorstwie mówimy wtedy, jeżeli utwór wytwarza z punktu widzenia pracy więcej aniżeliby jednej osoby. Nie pozbawiony istotnego wagi żeby określeniu uprawnień współtwórczych jest sprecyzowanie wkładu konkretnych pań i panów biorących udział w budowaniu utworu - czy to kwestiach technicznych, pomocniczych. Ażeby zakwalifikować prawnie współtwórczość musi zachodzić zaangażowanie twórcze jakiejkolwiek ze stron przy jednoczesnym ich porozumieniu stworzenia wspólnego dzieła.

Prawie każdy kto, buduje dzieło z tytułu posiadanych praw osobistych, ma ustawodawstwo do:

  1. nienaruszalności treści i formy utworu;
  2. znakowania utworu swoim nazwiskiem
  3. znakowania utworu swoim pseudonimem
  4. znakowania utworu anonimowo;
  5. autoryzacji utworu;
  6. fachowe wykorzystanie utworu;
  7. panowaniem nad wykorzystaniem swojego dzieła poprzez innych;
  8. decydowaniem o pierwszym publicznym udostępnieniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.